top of page

Centrum Medycyny Weterynaryjnej UMK

Szosa Bydgoska 13, Toruń, Polska

Typ

oświatowe

Powierzchnia

6 412

Piętra

5

Zamawiający

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Orientacyjny koszt 

80 000 000 zł

Status

zrealizowany

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Szosa Bydgoska 13, Toruń, Polska

Opis

Projektowany budynek pełnił będzie funkcje usługowe (lecznica weterynaryjna - kat. XI) oraz dydaktyczne (nauka i oświata - kat. IX). Zgodnie z wymaganiami Inwestora będzie on pełnił rolę lecznicy weterynaryjnej (usługi) dla zwierząt małych (psy i koty) oraz dużych (konie) z pomieszczeniami dydaktycznymi i badawczymi na potrzeby Wydziału Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika służącymi do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych oraz badań naukowych. Wszystkie pomieszczenia związane z leczeniem zwierząt zaprojektowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r ) poz. 1992.

Funkcja podstawowa budynku (lecznica weterynaryjna) jest zgodna z podstawowym przeznaczeniem terenu 16.01-U1 (teren planowanej zabudowy) tj. „usługi”.

 

Projekt układu pomieszczeń i rozlokowania funkcji jest wynikiem przekazanej przez Inwestora koncepcji, następnie korekty jej założeń poprzez serię konsultacji z Inwestorem i przyszłymi użytkownikami. Konsultacje były prowadzone wraz z projektantami, którzy dostosowali poprzednią koncepcję do aktualnych wymagań Inwestora, obecnie obowiązujących przepisów oraz do potrzeb przyszłych użytkowników obiektu. Do budynku prowadzą wejścia z poziomu terenu – wszystkie od strony elewacji frontowej (północnej) – pierwsze wejście główne prowadzi do holu głównego pełniącego również funkcję poczekalni, natomiast wejście drugie prowadzi bezpośrednio do klatki schodowej łączącej wszystkie kondygnacje budynku. Dodatkowo na elewacji północnej znajduje się wejście techniczne do pomieszczenia chłodni.

            Funkcja poszczególnych kondygnacji została przedstawiona w części rysunkowej na rzutach poszczególnych kondygnacji.

 

PIWNICA Z SUTERENĄ

Na poziomie podpiwniczenia budynku zaprojektowano zespół pomieszczeń związanych z planowanymi pracami badawczymi z udziałem świń w suterenie (boksy dla zwierząt, paszarnia, węzeł sanitarno-socjalny), zespół pomieszczenia do przeprowadzania badań diagnostycznych (rezonans magnetyczny MR, pozytonowa tomografia emisyjna z tomografią komputerową (TK / PET), rezonans magnetyczny ANGIO - badania naczyniowe, pracownia EKG) wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi (pom. techniczne, sterownie, przygotowalnie), pomieszczenia techniczne (wentylatornie, rozdzielnie elektryczne SN i NN, komora transformatora, węzeł cieplny, węzeł wodomierzowy, hydrofor, serwerownia, inne pom. techniczne, pom. techniczne gazów medycznych), pomieszczenia związane z leczeniem i diagnostyką koni (pom. wybudzania dla koni, boks do usypiania koni), magazyny, szatnie dla studentów oraz lekarzy (wyposażone w szafki ubraniowe dwudzielne na okrycia wierzchnie, obuwie i kitle) wraz z zespołami sanitarnymi (z podziałem damsko-męskim).

Zaprojektowano również garaż podziemny dla samochodów osobowych w ilości 15 stanowisk postojowych o wymiarach 500x250cm każde (z zakazem wjazdu i parkowania pojazdów napędzanych paliwem LPG). Do garażu prowadzi zewnętrzna zadaszona pochylnia zjazdowa (1-kierunkowa) o nachyleniu 20% z dodatkowymi wypłaszczeniami przed- i za pochylnią oraz wyposażona w system sygnalizacji świetlnej).

Dodatkowo na tym poziomie zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze (czystości). Wszystkie pomieszczenia dostępne z komunikacji ogólnej oraz klatki schodowej łączącej poszczególne kondygnacje budynku.

 

PARTER

Na poziomie parteru zaprojektowano strefę wejściową (hol główny z funkcją recepcyjną),  pomieszczenia związane z leczeniem i diagnostyką zwierząt małych (gabinety weterynaryjne wraz z poczekalnią, pom. badań USG, izolatka ze śluzą) oraz dużych (pom. badań RTG i ENDO-skopowych, sala operacyjna wraz z niezbędnymi pomieszczeniami towarzyszącymi), boksy dla koni (8) wraz z poskromem, pomieszczeniem lekarza (pobyt czasowy do 4h/dobę), izolatką, pomieszczeniem do wybudzania i pomieszczeniem na karmę, boksy dla krów i przeżuwaczy wraz z podręcznym pom. gospodarczym (mag. podręczny karmy) i ambulatorium dla krów. Pomieszczenia związane z leczeniem zwierząt małych i dużych pełnić będą dodatkowo funkcje dydaktyczne do prowadzenia zajęć praktycznych dla studentów wydziału weterynarii. W tym celu bezpośrednio przy ambulatorium dodatkowo przewidziano pom. do przeprowadzania sekcji na małych i dużych zwierzętach z przylegającą do niego chłodnią pełniącą funkcję tymczasowego magazynu martwych zwierząt oraz odpadów medycznych z zabiegów operacyjnych). Funkcję medyczną uzupełniają pomieszczenie sterylizatorni z magazynem artykułów sterylnych oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Dodatkowo na tym poziomie zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne, pomieszczenia gospodarcze (czystości). Wszystkie pomieszczenia dostępne z komunikacji ogólnej oraz klatki schodowej łączącej poszczególne kondygnacje budynku.

 

PIĘTRO 1.

Na poziomie 1-piętra zaprojektowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć teoretycznych (sale zajęciowe – wykładowe) oraz pomieszczenia związane z leczeniem i diagnostyką zwierząt małych (pok. badań endoskopowych, pok. badań artroskopowych, pok. badań USG, pok. prac przygotowawczych, pracownia RTG ze sterownią, gabinet neurochirurgiczny i onkologiczny, szpital dla kotów i psów z salą wybudzeń i przedsionkiem oraz salą rehabilitacyjną, zespół pomieszczeń czterech sal operacyjnych, pokój pożegnań. Pomieszczenia te pełnić będą dodatkowo funkcje dydaktyczne do prowadzenia zajęć praktycznych dla studentów wydziału weterynarii. Dodatkowo z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć dla studentów zaprojektowano pomieszczenia laboratoriów (4). Na tym piętrze zaprojektowano również pomieszczenia administracyjne na potrzeby wydziału weterynarii tj. pok. kierownika oraz pok. administracyjny.

Dodatkowo na tym poziomie zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne, magazynowe (m.in. leków, produktów leczniczych), socjalne (dla personelu sprzątającego, lekarzy i personelu weterynaryjnego, pracowników naukowych i pracowników administracyjnych), pomieszczenia gospodarcze (czystości). Wszystkie pomieszczenia dostępne z komunikacji ogólnej oraz klatki schodowej łączącej poszczególne kondygnacje budynku.

 

PIĘTRO 2.

Na poziomie 2-piętra zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne do prowadzenia zajęć teoretycznych (sale dydaktyczne), pomieszczenie sali audytoryjnej (audiowizualnej) do przeprowadzania prezentacji, saminariów i odczytów (pom. na czasowy pobyt tj. do 4h/dobę, do 199 osób), salę Rady Wydziału (do 26 osób), dwa pokoje gościnne z własnymi węzłami sanitarnymi, pom. administracyjne (dyrektor, sekretariat), szatnię dla lekarzy z węzłem sanitarnym wyposażoną w 10 szafek ubraniowych dwudzielnych na okrycia wierzchnie, obuwie oraz fartuchy-kitle.

Oprócz sal zajęciowych i wykładowych zaprojektowano pomieszczenia laboratoryjne i pokoje lekarzy-wykładowców. Dodatkowo jako uzupełnienie funkcji leczniczej zaprojektowano zespół pomieszczeń laboratoriów diagnostycznych. Część pomieszczeń laboratoriów, zgodnie z wytycznymi użytkownika obiektu, wyposażono w osobne śluzy czystości. Na piętrze 2. zaprojektowano również mini bufet (bar) wraz z niezbędnym zapleczem oraz pom. sanitarno-socjalnymi (bufet wraz z zapleczem kuchennym będzie elementem najmu - przygotowywanie potraw w oparciu o gotowe produkty - wg odrębnego opracowania i uzgodnienia) oraz pomieszczenia do pracy naukowej wymagającej skupienia (pokoje lekarzy-wykładowców oraz pokój doktorantów).

Dodatkowo na tym poziomie zaprojektowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne (w tym osobne toalety dla laborantów), pomieszczenia gospodarcze (czystości). Wszystkie pomieszczenia dostępne z komunikacji ogólnej oraz klatki schodowej łączącej poszczególne kondygnacje budynku.

bottom of page