top of page

Urząd Celny i Skarbowy

Wał Okrężny 29, Gorzów Wielkopolski, Polska

Typ

konkurs

Powierzchnia

3 845

Piętra

5

Zamawiający

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Orientacyjny koszt 

2 889 850 zł

Status

konkurs

Data projektu/budowy

Lokalizacja

Wał Okrężny 29, Gorzów Wielkopolski, Polska

Opis

OPIS IDEI I KONCEPCJI BUDYNKU  ORAZ ZAGOSPODAROWANIA JEGO OTOCZENIA

 

Teren inwestycji stanowi obecnie obszar niezainwestowany , z zielenią nieurządzoną w postaci drzew „samosiejek” , krzewów  oraz traw .

Bezpośrednie sąsiedztwo planowanej inwestycji nie posiada wyrazistego kontekstu urbanistycznego , za wyjątkiem Willi Pauckscha wraz z zabudową towarzyszącą .

Zgodnie zatem z wytycznymi konkursowymi budynek nowej siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego osadzono w nowym kontekście urbanistycznym , zgodnym z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa w rejonie ulic Zielona , Grobla i Wał Okrężny .

W wyniku dokonanej analizy przestrzennej nakreślonego w przestrzeni nowego kontekstu urbanistycznego zadecydowano , aby nowy budynek Administracji Celno – Skarbowej kształtować w formie wolno stojącego gmachu wśród zieleni usytuowanego w części centralnej działki . Taka dyspozycja projektowa zgodnie z zamierzeniem koncepcji ma stanowić łącznik / bufor pomiędzy zabytkową architekturą Willi Pauckscha a zabudową kwartałową ukształtowaną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego .

Ideą propozycji konkursowej jest stworzenie budynku o czterech niezależnych skrzydłach zaplanowanych wokół centralnego trzonu komunikacyjnego . Mając na uwadze uwarunkowania funkcjonalne oraz możliwość reformowania i modyfikowania struktur administracyjnych Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zadecydowano również , aby zaprojektować jeden budynek , a nie dwa niezależne . Jeden budynek zdaniem autorów koncepcji umożliwi bardziej elastyczne kształtowanie funkcji w przypadku zmiany struktur organizacyjnych instytucji . Podział funkcjonalny struktur ma odzwierciedlenie w poszczególnych skrzydłach budynku . Zgodnie z zamierzeniem koncepcyjnym takie ukształtowanie bryły umożliwia elastyczny , a zarazem czytelny podział przestrzenny funkcji .

 

Kolejną decyzją projektową było zlokalizowanie głównego parkingu dla petentów na odrębnej działce , tam również zlokalizowano odrębny budynek mieszczący strzelnicę wraz pomieszczeniami magazynowymi i operacyjnymi LUCS . Z uwagi na koszty inwestycji zaprojektowano terenowy parking o powierzchni łącznej 9584 m2 i 226 miejsc postojowych . Na osi głównego wejścia zaprojektowano zbiorczy ciąg pieszy prowadzący z parkingu do budynku . Dodatkowo w pasach drogowych przylegających do terenu inwestycji zaprojektowano 86 miejsc postojowych . Łącznie zaprojektowano 312 miejsc postojowych .

Na terenie lokalizacji budynku głównego od strony bocznej zaprojektowano również miejsca parkingowe przeznaczone dla pracowników , po drugiej stronie zaaranżowano plac reprezentacyjny przeznaczony dla LUCS oraz US . Plac zlokalizowano na zakończeniu osi planowanego w miejscowym planie pasażu pieszego prowadzącego z sąsiednich kwartałów. Taka lokalizacja umożliwi wykreowanie placu dostępnego również dla mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. , co w zamyśle autorów koncepcji stworzy demokratyczną przestrzeń , która wpłynie pozytywnie na wizerunek instytucji administracji państwowej .

Wokół centralnie ukształtowanego budynku powstały zielone przestrzenie , które stworzą dopełnienie dla gmachu zlokalizowanego w zielonej przestrzeni miejskiej . Pomiędzy skrzydłami budynku , od strony południowo-zachodniej zaprojektowano , ukryte za kolumnadą z cegły klinkierowej stanowiącą przedłużenie elewacji kondygnacji parteru, patio do chwilowego oddechu i relaksu pracowników instytucji .

Drogę dojazdową od strony rzeki planuje się zorganizować jako ciąg pieszy z możliwością przejazdu dla samochodów uprzywilejowanych ( karetki , policja , straż pożarna ) . Proponuje się przebudować budynek klubu sportowego Admira w sposób nawiązujący do architektury budynku Administracji celno – skarbowej , celem stworzenia przestrzeni rekreacyjnej o spójnym wyrazie architektonicznym .

 

Główne wejście do budynku zaprojektowano od strony południowej , na osi ciągu komunikacyjnego . Sercem budynku jest centralny trzon komunikacyjny o podłużnym planie . Z trzonu rozchodzą się wejścia do poszczególnych skrzydeł budynku . Na kondygnacji parteru , centralnie na osi za trzonem windowym zaplanowano salę obsługi podatnika wraz z niezbędnymi wykazanymi w wytycznych konkursowych pomieszczeniami  . Salę obsługi wraz poczekalnią oraz pomieszczeniami biurowymi dostępnymi dla podatnika zaaranżowano wokół wewnętrznego patio z zielenią , co zapewni światło dzienne dla sali i jednocześnie umili pracę oraz wizyty podatników .

Jak wspomniano , instytucje LUCS oraz US zdecydowano się zlokalizować w jednym budynku, co umożliwi elastyczne reorganizacje , zaprojektowane osobne sekcje przestrzenne umożliwiają wydzielenia funkcjonalne działów czy instytucji . I tak, LUCS zaprojektowano na dwóch pierwszych kondygnacjach w dwóch skrzydłach od strony zachodniej . Układ komunikacyjny budynku oraz podział sekcji pozwala na całkowite wydzielenie tej części budynku .

Od strony wschodniej na kondygnacji parteru zaprojektowano Archiwum zakładowe , taka lokalizacja w przyziemiu jest uzasadniona ze względów racjonalizacji kosztów konstrukcji .

Pozostałe kondygnacje sekcji funkcjonalnych przeznaczono dla jednostek Urzędu Skarbowego . Rozkład poszczególnych działów zawarty jest w poszczególnych sekcjach , zgodnie z wytycznymi konkursowymi , np.: Pion Kontroli SZNK czy Pion Poboru i Egzekucji zaprojektowano w obrębie jednej kondygnacji . Taki podział budynku umożliwił również umieszczenie , np. działu IT w jednej wydzielonej sekcji . Na ostatniej , piątej kondygnacji w skrzydle północno-wschodnim zlokalizowano Dział Sekretariatu US z salami konferencyjnymi , szkoleniowymi .

 

Komunikację pionową w budynku zapewniają cztery klatki schodowe : dwie w głównym trzonie komunikacyjnym oraz dwie dodatkowe w skrzydłach . Budynek posiada pięć kondygnacji naziemnych , dlatego ze względów ekonomicznych zdecydowano się zaprojektować dwie windy w centrum trzonu komunikacyjnego . Do wind prowadzi na każdej kondygnacji pomost oddylatowany od fasad łącznika , co stworzy atrakcyjną przestrzeń trzonu komunikacyjnego . Układ komunikacji pionowej i poziomej wraz z układem drzwi wyposażonych w system kontroli dostępu umożliwia wydzielanie poszczególnych sekcji funkcjonalnych urzędu oraz zapewnia możliwość dostępu podatników do pomieszczeń wskazanych w programie użytkowym , bez dostępu do innych sekcji .

 

Budynek zaprojektowano jako obiekt pięciokondygnacyjny bez kondygnacji podziemnej. Budynek wieńczy kondygnacja techniczna przeznaczona dla central instalacji wentylacji mechanicznych , ich konstrukcja umożliwia montaż paneli solarnych , a także  zbiorników dla wody deszczowej . Wokół przestrzeni dla instalacji zaproponowano strefę zieleni na dachu , co jest znakiem czasu sygnalizując przyjazność instytucji administracji państwowej dla problemów ochrony środowiska , a  przede wszystkim poprawia bilans ekologiczny inwestycji .

 

OPIS KONSTRUKCJI I TECHNOLOGII REALIZACJI

 

Nową siedzibę LUCS oraz US proponuje się zaprojektować w konstrukcji mieszanej tradycyjnej z elementami żelbetowymi. Stropy w technologii filigran wsparte będą na wewnętrznych ścianach murowanych, a po obwodzie na słupach żelbetowych do których od zewnątrz będą mocowane żelbetowe elementy ozdobne. Stateczność ogólną budynku zapewniać będzie układ wewnętrznych ścian nośnych oraz żelbetowe trzony komunikacyjne klatek schodowych i wind. Taka konstrukcja charakteryzuje się korzystnymi parametrami ekonomicznymi oraz powszechnym stosowaniem wśród wykonawców, co ma istotny wpływ na koszty inwestycji .

Posadowienie budynków przewiduje się jako bezpośrednie (ławy i stopy fundamentowe) Z uwagi na zróżnicowaną miąższość nasypów niekontrolowanych zalegających na powierzchni terenu możliwa jest konieczność lokalnej wymiany gruntów pod fundamentami ( rejon otworu badawczego nr 1 ) .

Poszczególne skrzydła oparte są na module poprzecznym 240 cm , co ułatwia planowanie funkcji , a także, w związku z powtarzalnością , wpływa na ekonomię realizacji inwestycji .

 

OPIS MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

 

Elewację budynku planuje się wykonać z aluminiowych okien fasadowych osadzonych pomiędzy słupami konstrukcyjnymi . Fasadę tworzy zdyscyplinowany rytm zewnętrznych  poziomych i pionowych pilastrów wykonanych z prefabrykatów z betonu architektonicznego . Taka propozycja architektoniczna kształtuje nienachalną elegancję i ponadczasowy charakter architektury dla budynku administracyjnego .

Kondygnację parteru w części jej lokalizacji oraz po stronie przeciwnej proponuje się zaprojektować w rytmicznym podziale z cegły klinkierowej jako echo – nawiązanie do elementów detali okolicznej zabudowy .

Powierzchnia placu oraz ciągów komunikacyjnych wykonana zostanie z prefabrykowanych płyt betonowych .

Wnętrza planuje się projektować w ograniczonej palecie materiałów: posadzki głównej komunikacji betonowe , w pomieszczeniach biurowych - akustyczne wykładziny pvc , sufity w pomieszczeń komunikacji ogólnej – listwowe drewniane, w pozostałych pomieszczeniach planuje się stosowanie sufitów podwieszanych w ograniczonym zakresie, zapewniającym wymagany komfort akustyczny . Wnętrza utrzymane w minimalistycznym stylu narodowym , zaprojektowane z dbałością o aspekt reprezentacyjny i ekonomiczny rozwiązań .

 

OPIS PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE INSTALACJI

 

 Nowa siedziba LUCS oraz US zgodnie z zamierzeniem koncepcyjnym wyposażona zostanie w układ wentylacji mechanicznej oparty na centralach wentylacyjnych nawiewno- wywiewnych z wysokosprawnym odzyskiem ciepła na poziomie minimalnym 80% .

 

W celu zoptymalizowania zużycia energii systemu HVAC/wentylacji/klimatyzacji , zastosowano system wentylacji zależnej od potrzeb , którego głównym celem będzie zmniejszanie ilości transportowanego przez centralę powietrza , redukując tym samym koszty eksploatacyjne układu klimatyzacyjnego przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowych warunków w pomieszczeniach .

Zastosowane elementy regulacji ilości powietrza powinny tworzyć spójny , kompatybilny system , który będzie realizował następujące funkcje :

1.      optymalne dopasowanie ilości powietrza świeżego dostarczanego do pomieszczeń do zmiennej frekwencji użytkowników lub różnic w obciążeniach cieplnych;

2.      zmniejszenie ilości powietrza obrabianego przez centralę i transportowanego w systemie;

3.      zmniejszenie ciśnienia dyspozycyjnego centrali wentylacyjnej poprzez kontrolę otwarcia przepustnic strefowych i zmniejszenie obrotów wentylatora;

4.      umożliwienie kontroli parametrów powietrza z poziomu pomieszczenia (regulatory pomieszczeniowe ) oraz z poziomu systemu ( jednostka kontrolna ).

 

Jako źródło ciepła zakłada się wykorzystanie pompy ciepła solanka/woda o minimalnym współczynniku COP 4,5 zasilaną z odwiertów pionowych o maksymalnej głębokości do 100 metrów . Na potrzeby ciepła technologicznego (konieczne zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych oparte na wysokim parametrze temperatury wody grzewczej) do zasilania wentylacji jako źródło szczytowe przyjęto węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej . Pompa ciepła solanka/woda o minimalnym współczynniku COP służyć będzie również do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej od 5ᴼC do 40ᴼC , akumulowanej w zasobnikach na ciepłą wodę skąd woda wstępnie podgrzana będzie trafiać na wymiennik ciepła zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej . Ze względu na stałą temperaturę gruntu pompa ciepła zasilana z dolnego źródła . Pompa ciepła działa na cele ogrzewcze oraz wstępnego podgrzewu ciepłej wody w cyklu całorocznym .

Podgrzany czynnik z pomp ciepła poprzez pompy obiegowe podgrzewa bufory centralnego ogrzewania . W momencie, gdy oba bufory ogrzewania są odpowiednio dogrzane ( w zależności od regulacji pogodowej temperatury czynnika ) , a temperatura w zasobnikach wody wstępnie podgrzanej jest mniejsza niż 40ᴼC , automatyka uruchamia pompy wstępnego ładowania ciepłej wody . W ten sposób pompy ciepła , gdy nie ma szczytowego poboru na centralne ogrzewanie jednocześnie wstępnie podgrzewają c.w.u.

Układ pozwala w okresie przejściowym jednocześnie podgrzewać bufory ciepła , wstępnie podgrzewać ciepłą wodę użytkową oraz produkować chłód .

W okresie letnim układ zapewnia produkcję chłodu w pierwszej kolejności pasywnie ( tzn. w trybie chłodzenia kompresor pompy ciepła nie pracuje ) , a następnie aktywnie poprzez uruchomienie kompresorów pompy ciepła . Ciepło odpadowe , które powstało podczas produkcji wody lodowej w pierwszej kolejności przekazywane jest na bufor wstępnego podgrzewu ciepłej wody . W momencie , gdy temperatura bufora wody wstępnie podgrzanej zostanie podgrzana do 40ᴼC , układ uruchamia pompy obiegowe i kieruje czynnik na bufory ciepła . W momencie , gdy temperatura w zasobnikach przekroczy 35ᴼC układ uruchamia pompy , które kierują nadmiar ciepła do dolnego źródła ( gruntu ) .

 

Źródło rezerwowe/awaryjne

Rezerwowym i awaryjnym źródłem ciepła dla pomp ciepła będzie węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej .

 

Panele fotowoltaiczne

Ze względu na rozwiązania techniczne branży HVAC składające się z urządzeń napędzanych energią elektryczną w celu zrównoważenia bilansu energetycznego budynku zakłada się zastosowanie paneli fotowoltaicznych .

 

Planuje się zastosowanie rozwiązań energooszczędnych , gwarantujących niskie

koszty eksploatacji .

bottom of page